آخر یه روز دق می آنم فقط به خاطر تو دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو شب به بیابون می زنم فقط به خاطر تو رو دست مجنون می زنم فقط به خاطر تو عشقت رو پنهون می آنی فقط به خاطر من من دلم رو خون میکنم فقط
دسته ها : شعر
جمعه دهم 8 1387
X