سلام خدمت همه ی دوستان عزیز این پست براتون  قالب وبلاگ بسیار زیبای منچستر یونایتد رو قرار میدم و قالب بسیار مناسبی برای وبلاگ هایی با موضوع فوتبال است.این قالب برای بلاگفا ساخته شده است امید وارم که خوشتون بیاد
برای استفاده از قالب کدهای زیر را در قسمت ویرایش قالب وبلاگتان در بلاگفا کپی کنید 

<html>
<!--man utd-->
<head>
<title><-BlogTitle-> :: <-BlogDescription-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size: 8pt;padding:0px;margin:0px;background:#000;color:#aaa;SCROLLBAR-FACE-COLOR: #111;SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:#111; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#b00; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#b00; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#b00; SCROLLBAR-TRACK-COLOR:#000; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #111}
a, a:visited {color:#fff;text-decoration: none}a:hover {color:#B61D21;text-decoration: none}
.page {background:url('http://rezagraph.persiangig.com/templates/moharam/bg-page.gif') repeat-y;width: 740px}
.container{background: url('http://rezagraph.persiangig.com/templates/moharam/bg-main.png');margin:0px 15px 0 15px;padding-top:5px}
.header {width: 700px;background: url('http://shirinfaraz.persiangig.com/image/football-theme/man.utd/manutd.up.gif') no-repeat;font-size: 12px;height: 130px}
.blogtitle {padding-top: 40px;color:#878584;font-family: verdana; font-size: 18pt;font-weight: bold;text-align:center;direction:rtl}
.blogdesc {margin-top: 5px;color:#999;font-family: Tahoma; font-size: 9pt;text-align:center;direction:rtl;font-weight: normal}
.main {float: right}.content{padding:0px 7px 0 7px}img{border:0px none; }
.menu {border: 1px solid #B61D21;margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;text-align:right;padding-bottom: 5px;direction:rtl}
.sidebar{float:left;width:160px;padding-top:5px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.title {border-bottom: 1px solid #444;padding: 1px 5px 2px 0px;text-align: center;color:#000;background: #B61D21;direction:rtl}
.mbody {padding-top: 5px; line-height: 1.5em;text-align:center}
.post  {width: 525px;border: 1px solid #B61D21;margin: 5px 0px 10px 0px;overflow: hidden}
.postbody {text-align: right;color:#f5f5f5;padding: 10px 10px 3px 10px; line-height: 1.5em;font-size: 9pt;direction:rtl}
.postbody p {margin : 10px 0px}
.comments {text-align: left;direction: rtl;margin-top: 10px;color:#aaa}
.postdesc{text-align: right;direction: rtl;font-family: Tahoma; font-size: 7pt;color:#aaa}
.custom{float:left;width:160px;overflow:auto;text-align:center;margin-top:5px;color:#aaa;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>

<body>
<div align =center>
<div class =page>
<div class =container>
<div class =header><div class =blogtitle><div class =blogdesc> </div></div></div>
<div class=content>
<div class=sidebar>
<BlogProfile>
<div class =menu>
<div  class =title>درباره وبلاگ</div>
<BlogPhoto><div style="padding-bottom:2px;padding-top:5px;text-align:center" ><img src="<-BlogPhotoLink->" ></div></BlogPhoto>
<div style="text-align: justify;padding:5px 5px 0px 5px;color:#aaa" dir=rtl>
  <font color="#FF0000"><-BlogAbout-></font></div>
</div></BlogProfile>
<div class =menu>
<div class =title>منوی اصلی</div>
<div class =mbody><a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a><br>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a><br><a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a>
</div></div>
<BlogAuthorsBlock>
<div class =menu>
<div class =title>نویسندگان</div>
<div class =mbody><BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br></BlogAuthors>
</div></div>
</BlogAuthorsBlock>
<div class =menu>
<div class =title>آرشیو</div>
<div class =mbody style=direction:ltr><BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive>
</div></div>
<BlogCategoriesBlock>
<div class =menu>
<div class =title>آرشیو موضوعی</div>
<div class =mbody><BlogCategories><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories>
</div></div>
</BlogCategoriesBlock>
<div class =menu>
<div class =title>پیوندها</div>
<div class =mbody><BlogLinks><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks><a target="_blank" href="http://football-theme.blogfa.com">:: قالبهای فوتبالی وبلاگ ::</a>
</div></div>
<BlogLinkDumpBlock>
<div class =menu>
<div class =title>پیوندهای روزانه</div>
<div class =mbody><a href="http://www.shirinfarazclub.blogfa.com/">تیم فوتبال
  شیرین فراز کرمانشاه</a><p><BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
<a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">تمام پیوندها</a>
</div></div>
</BlogLinkDumpBlock>
<div class =menu>
<div class =title>آمار وبلاگ</div>
<div class =mbody style="color:#999">
<font color="#FFFF00">افراد آنلاین: <script src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=<-BlogUrl->"></script><br>
تعداد بازدیدها: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></script><br>
</font>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
<a href="<-BlogXmlLink->" style="border-style:solid;border-width:1px 1px 1px 1px;border-color:#b00 #500000 #500000 #b00;color:#FFF;background-color:#990000">
  RSS  </a>
</div></div>
<div class =menu>
<div class =title>طراح قالب</div>
<div class =mbody style=text-align:center>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
<a href="http://www.shirinfarazclub.blogfa.com/" style="color: #000099; text-decoration: none">
<img border="0" src="http://shirinfaraz.persiangig.com/image/football-theme/tablighat/shirinfarazclub.blogfa.com.gif" width="120" height="64" style="border: 0px none"></a></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
-------------------------------</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
<a href="http://www.football-theme.blogfa.com" style="color: #000099; text-decoration: none">
<img border="0" src="http://shirinfaraz.persiangig.com/image/football-theme/tablighat/tablighat.gif" width="120" height="64" style="border: 0px none"></a></p>
<br>
<font color="#999999">Powered By</font><br><a href="http://blogfa.com" style="color:#ff5000;font-weight: bold">
BLOGFA.COM</a></div></div>
<div class=custom><-BlogCustomHtml-></div>
</div>
<div class=main>
<BLOGFA>
<div class =post>
<div class =title style="text-align:right;font-weight: bold"><-PostTitle-> </div>
<div class =postbody>
<-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>
<div class=comments><span style="float: left;">|<a href="<-PostLink->" title="لینک ثابت">+</a>| <BlogComment><span dir="rtl"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></span></BlogComment>
</div><div class="postdesc">نوشته شده توسط <-PostAuthor-> در <-PostDate-> و ساعت <-PostTime-></div></div>
</div>
</BLOGFA>
</div>
<div style="clear: both;font-size: 2pt"> </div>
</div></div>
</div></div>
</body>
<!-- © This Template Designed By hamed azadi - football-Theme.blogfa.com -->
</html> 

 

دسته ها : قالب وبلاگ
يکشنبه بیست و پنجم 12 1387
X