طلبه ای نزد پدر روحانی ماکاریو رفت و از او خواست بهترین راه جلب رضایت خدا را به او بگوید .ماکاریو گفت : به گورستان برو و به مرده ها توهین کن .طلبه دستور پدر روحانی را انجام داد و روز بعد نزد او ب
دسته ها : داستان ادبی
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X